Závěrečná tisková konference projektu

7.12.2012

V úterý 4. 12. 2012 proběhla závěrečná tisková konference projektu, která se konala v hotelu Barceló Old Town Praha. Přítomní novináři byli seznámeni s cíli a kurzy projektu, webovou stránkou inosfera.cz, informacemi o Biologickém centru AV ČR a v neposlední řadě i s konkrétní případovou studií, která byla v rámci projektu podpořena. Tisková zpráva je přiložena v části Dokumenty, fotografie z tiskové konference lze zhlédnout ve Fotogalerii.

Zahraniční stáž Edinburgh 2012

11.7.2012

V posledním červnovém týdnu se vybraní absolventi kurzu TTM-S zúčastnili zahraniční stáže na Heriot-Watt University v Edinburghu. Byla jim představena celá řada zajímavých případových studií, při nichž mohli diskutovat se zkušenými odborníky z oblasti transferu technologií. Více již brzy v sekci Dokumenty a Fotogalerie.

ATA 2012

11.5.2012

17. mezinárodní výroční konference a výstava Americké telemedicínské asociace proběhla ve dnech 29.4. – 1.5.2012 v kalifornském San Jose. Jednalo se o největší světovou konferenci v oblasti telemedicíny a telezdravotnictví s účastí 102 vystavovatelů a 4 400 delegátů.

Přednášky byly tematicky rozděleny do 9 paralelních sekcí. Opakovaně zazněly názory potvrzující fakt, že technologie umožňující přenos odborných informací, monitorování vitálních parametrů i komunikaci s pacientem na dálku jsou k dispozici u velké řady výrobců. Pilotní projekty fungují, a to zejména v oblastech s velkými vzdálenostmi a omezených přístupem ke zdravotnickým službám, jako je např. Austrálie, Kanada, Aljaška apod. Jejich rozšíření a plošnému využívání brání zatím řada faktorů: především všeobecná neochota plátců tyto služby hradit, obava pacientů před zneužitím dat, ale i obava lékařů z moderních technologií a ze ztráty kontaktu s pacientem. Do budoucna všichni přednášející i vystavovatelé vzhledem ke stárnutí populace a narůstajícím nákladům na zdravotní péči spatřují velký potenciál v poskytování telemedicínských služeb. Je jen otázkou času, kdy dojde ke skutečnému průlomu v této oblasti. Na závěrečném plenárním zasedání byl významným hostem charizmatický Steve Wozniak, spoluzakladatel Apple Computer a vynálezce prvního osobního počítače na světě, jehož neformální příspěvek ocenili posluchači konference potleskem ve stoje.

Konference Nový Zéland

16.12.2011

Ve dnech 27. 11. – 1. 12. 2011 se I. Dvořák a K. Čihařová zúčastnili 10. výroční konference organizované holandskou společností „Technopolicy Network“ s názvem „SCIENCE BASED INCUBATORS AS INTERNATIONAL CONNECTORS IN HIGH-TECH CLUSTERS“. Konference se konala v Aucklandu na Novém Zélandu a zúčastnilo se jí přes 300 delegátů z více než 25 zemí celého světa, významné zastoupení bylo i z Asie. Organizátoři za možnost organizovat pro Technopolicy Network tuto konferenci zaplatili částku 60 000 €, což zřejmě byla daň za určitý pocit odloučenosti, který na ostrovech v Pacifiku pociťují.

V řadě zajímavých prezentací byla hodnocena problematika internacionalizace podnikání z pohledu manažerů inkubátorů a akcelerátorů, stejně tak jako otázky mezinárodního partnerství a podpory průmyslových klastrů pomocí inovací a inkubací i akcelerace rozvoje start-up společností. Zmíněn byl i finanční ekosystém – financování „proof of concept, pre-seed a seed financing, start-ups“ a následných rozvojových fází podniku.

Na závěr konference proběhla návštěva dvou novozélandských ukázkových inkubátorů. V rámci řady formálních i neformálních diskuzí se účastníci konference shodli, že provozování podnikatelského inkubátoru zaměřeného na technologické start-up společnosti bez významné veřejné podpory je prakticky nemožné.

Innovation Convention Brusel

15.12.2011

Ve dnech 5.-6.12.2011 se v Bruselu uskutečnila Innovation Convention 2011 organizovaná Evropskou komisí. Za ILA, s. r. o., partnera projektu, se zúčastnila Hana Kosová. Toto masivní setkání věnované inovacím a plánům Evropské komise pro novou vlnu financování vědy, inovací a transferu technologií (především Horizon 2020) bylo zároveň spojeno s výstavou věnovanou doposud realizovaným inovačním projektům, včetně vzdělávání v oblasti inovací a transferu technologií.

Celá akce se nesla v inovativním duchu a snahou o neustálou interakci přímých i virtuálních účastníků za pomoci nejnovějších technologií. Video záznam hlavních prezentací je nyní k dispozici na webových stránkách EK: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/ic2011/index_en.cfm?pg=follow_online.

Průběžnou zpětnou vazbu od přímých i virtuálních účastníků Innovation Convention lze sledovat na Twitteru (vyhledat @IUConvention či #ic2011) nebo Facebooku.

Cílem účasti na Innovation Convention bylo kromě získání aktuálních informací o budoucnosti financování inovací a souvisejících aktivit (včetně financování vzdělávání v oblasti transferu technologií a inovačním podnikání) samozřejmě také navázat další kontakty pro projekt Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu “Technology Transfer Manager“.

Účast na konferenci GLOBEDUCON (Kypr)

6.12.2011

Ve dnech 23. – 25. 11. 2011 proběhla na Kypru mezinárodní konference o vzdělávání GLOBEDUCON (Global Education Conference). Konference byla určena nejen učitelům, ale i akademickým pracovníkům. Zúčastnilo se jí téměř 300 zástupců z 18 zemí světa. Vzdělávací kurzy projektu TTM byly prezentovat Michaela Krištůfková a Tereza Veselá za Biologické centrum AV ČR, v. v. i., a Lucie Mužíková za partnera projektu ILA, s. r. o. Projekt byl prezentován první den konání konference pod názvem „Knowledge and Technology Transfer – Application of European Educational Model in the Czech Republic”. Cílem účasti na konferenci bylo seznámit posluchače s e-learningovým vzděláváním v oblasti transferu technologií a získat tak zájemce o kurzy i za hranicemi České republiky. Vzdělávací kurzy vzbudily mezi posluchači značný zájem, díky čemuž byly navázány nové kontakty v zahraničí.

Účast na výroční konferenci ProTon Europe (Řím)

6.10.2011

Ve dnech 28. - 30. září 2011 proběhla v Římě výroční konference ProTon Europe, tentokrát s titulem „The role of networks in knowledge transfer from public research organizations“. Byla organizována ve spolupráci s NETVAL - italskou kanceláří pro využití výsledků výzkumu a vývoje. Zúčastnilo se jí okolo 120 delegátů z dvaceti zemí (téměř výhradně EU). Konference se zúčastnili odborný gestor projektu TTM, RNDr. Ivan Dvořák, který zároveň reprezentoval i AKTOP (www.aktopcr.cz), a věcná manažerka projektu, MUDr. Kateřina Čihařová. Tradičně proběhlo v průběhu této konference rovněž Generální shromáždění členů ProTon Europe, na kterém byl Ivan Dvořák zvolen za člena Představenstva ProTon Europe. Toto shromáždění kromě jiného potvrdilo odhodlání ProTon Europe pokračovat v jednání s TII (Technology Innovation International) o sloučení obou asociací. Příspěvky na konferenci se dotkly všech aktuálních otázek rozvoje discipliny „knowledge and technology transfer“, dobrých praxí, stanovení standardů a vzdělávání profesionálů v dané oblasti. Řada z nich se soustředila na roli sítí a strategických spojenectví pro rozvoj transferu znalostí a technologií. Několik přípěvků bylo věnována otázce měření výkonnosti kanceláří pro transfer technologií a organizaci regionálních a globálních přehledů o jejich výsledcích. Všechny příspěvky z konference lze nalézt in extenzo na http://www.netval.it/pagine/Download-Area-ProTon-Europe-Annual-Conference-2011.aspx. Na závěr konference bylo přijato stručné prohlášení.

Zahraniční stáž Edinburgh

12.7.2011

V předposledním červnovém týdnu proběhla zahraniční stáž vybraných úspěšných absolventů kurzu TTM-S, a to v Technology and Research Services na Heriot-Watt University v Edinburghu. Během týdenní stáže bylo účastníkům prezentováno dvacet případových studií z oblasti transferu technologií, které se týkaly především zakládání spin-off firem. Prezentace byly velice zajímavé a vyvolaly řadu otázek na straně posluchačů. Více informací lze najít v sekci Dokumenty, kde je uveřejněna zpráva z cesty, a též v sekci Fotogalerie.

Novinky v projektu EuKTS

15.2.2011

Na zasedání v Innsbrucku, které se za účasti Kateřiny Čihařové a Ivana Dvořáka z partnerské organizace ILA, s.r.o. konalo 1. a 2. února 2011, byla odsouhlasena zcela zásadní změna cílů tohoto mezinárodního projektu.

Zatímco v původně odsouhlaseném projektu financovaném ze 7. RP EU měla být výstupem jen Studie proveditelnosti a Charta – dokumenty zachycující podmínky pro vznik mezinárodní celoevropské společnosti provádějící akreditace školících pracovišť pro oblast KTT a udělující certifikace absolventům kurzů, jsou současné ambice projektu výrazně vyšší. Bylo rozhodnuto, že bude připraveno mezinárodní obecně platné kurikulum pro výuku transferu znalostí a technologií, které bude třístupňové, a bude pokrývat 8 základních kompetencí. Pro základní stupeň vzdělávání (BASIC) proběhne již v rámci projektu pilotní ověření na 2-3 evropských pracovištích. Projekt Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“ aspiruje na to, aby se stal jedním z kurzů, který v podzimním semestru 2011 bude školit již podle evropského kurikula. Zástupci společnosti ILA totiž byli pověřeni jak přípravou návrhu kurikula, tak koordinací zapracování jednotlivých připomínek a následně pak přepracováním modulů kurzu TTM-J podle evropského kurikula. Pokud takto změněný scénář dostane zelenou z Bruselu (což s ohledem na probíhající změny v EK lze nyní těžko odhadnout), budou mít posluchači podzimního běhu kurzu J možnost získat evropský certifikát.

Nový portál INOSFERA.CZ

28.1.2011

V pondělí 17. ledna 2011 byla uvedena do provozu nová webová platforma INOSFERA.CZ poskytující informace o inovacích, transferu znalostí a technologií. Navštívit a zhodnotit ji můžete na odkazu www.inosfera.cz.

Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“

Nahodny obrazek

Aktuality

Závěrečná tisková konference projektu
7.12.2012
Více

Zahraniční stáž Edinburgh 2012
11.7.2012
Více

ATA 2012
11.5.2012
Více

Konference Nový Zéland
16.12.2011
Více

Innovation Convention Brusel
15.12.2011
Více

Účast na konferenci GLOBEDUCON (Kypr)
6.12.2011
Více

Účast na výroční konferenci ProTon Europe (Řím)
6.10.2011
Více

Zahraniční stáž Edinburgh
12.7.2011
Více

Novinky v projektu EuKTS
15.2.2011
Více

Nový portál INOSFERA.CZ
28.1.2011
Více

letak
Leták ke stažení

Kontakt

Administrativní manažerka projektu:
Ing. Tereza Veselá
Tel.: (+420) 734 315 300

Odborná manažerka projektu:
MUDr. Kateřina Čihařová
Tel.: (+420) 724 007 879

Autor stránek:
Mgr. Jiří Pech, Ph.D.
Tel.: (+420) 387 775 526