Náplní projektu jsou vzdělávací a školicí aktivity vedoucí ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vysokými školami, vědecko-výzkumnými pracovišti a podnikatelským sektorem. Projekt navazuje na projekt IPUK (Inovační podnikání Univerzity Karlovy), jehož výstupem bylo zavedení strukturovaného školení v oblasti přenosu znalostí a inovačním podnikání. Projekt využívá výstupů celoevropského projektu CERT-TTT-M (Certified Transnational Technology Transfer Manager, financovaného ze 6. RP EU ), zaměřeného na vytvoření celoevropského curricula v dané oblasti.

Podstatou projektu je:

Zvláštní pozornost bude věnována pracovníkům, kteří už získali patenty, nebo alespoň podali patentové přihlášky, a kteří v rámci kurzů TTM-S a TTM-E získají znalosti potřebné pro jejich prosazení. Smyslem projektu je prohloubit pochopení problematiky přenosu poznatků a technologií z akademických pracovišť do ziskové sféry, tedy snaha změnit myšlení a motivaci dalších akademických pracovníků ke spolupráci s praxí. Jako nástroj změny bude sloužit i vytvořená informační webová platforma zaměřená na vzdělávání a prohloubení spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem.

Cíle projektu

  1. Vytvoření sítě pracovišť, která budou spolupracovat na vytvoření mechanismu přenosu nových, převážně ekologicky zaměřených, technologií do praxe.
  2. Vzdělávání pracovníků, a to jak Biologického centra, tak zapojených partnerů, v problematice přenosu znalostí a technologií z akademické do komerční sféry se uskuteční prostřednictvím základního kurzu TTM-J. Lektory a gestory výuky budou fyzické osoby z Univerzity Karlovy v Praze a společnosti ILA, s. r. o.
  3. Vyškolení tzv. technologických skautů v pokračovacím kurzu TTM-S. Jedná se o výzkumné pracovníky, kteří aktivně vyhledávají na svých pracovištích ty objevy a inovativní přístupy, které vykazují potenciál pro následnou komercializaci, a podílejí se na tomto procesu.
  4. Vzdělávání budoucích školitelů v nejpokročilejším kurzu TTM-E. Kurz obsáhne složitou problematiku přenosu poznatků a technologií, počínaje ekonomikou, psychologií, přes právní aspekty, komunikační i marketingové aktivity až po otázky zakládání spin-off společností.

Zdůvodnění potřebnosti projektu

Analýzy realizované v rámci mezinárodního projektu CERT-TTT-M na úrovni EU a národní analýza dostupného vzdělávání v oblasti přenosu poznatků a technologií ukázaly, že navzdory velké nabídce nejrůznějších typů kurzů a školení v dané problematice dosud chybí v České republice ucelené vzdělávání, které by po všech stránkách vyhovovalo potřebám pracovníků působícím v akademické sféře. Potřebná je vysoká kvalita, komplexnost, praktická relevance a využitelnost, srozumitelná prezentace a časová únosnost. Základním záměrem projektu je proto modifikovat kurzy IPUK do inovovaných tří navazujících kurzů zaměřených na využití v rámci potřeby celoživotního vzdělávání podle zásad EU a odzkoušet modifikovanou podobu kurzů na dvou dvousemestrálních pilotních bězích ve dvou různých regionech České republiky. Zkušení výzkumní pracovníci mohou být po absolvování testu kurzu J přijati do kurzu S, vybraní frekventanti pak postoupí do kurzu E. Vzhledem k rostoucímu významu přenosu poznatků a technologií v důsledku přihlášení České republiky k Lisabonské strategii EU existuje narůstající zájem o komplexní školení v této problematice.

Cílová skupina

V projektu budou vzdělávány tři cílové skupiny:

  1. Tvůrčí pracovníci a vyučující z ústavů AV ČR i JU, kteří jsou primárními producenty nových technologií. Jedná se o široké věkové rozpětí, od čerstvých absolventů doktorského studia až po světově uznávané vědce.
  2. Pracovníci výzkumných organizací a vysoké školy zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem s různou mírou přímé profesní odpovědnosti za uplatnění výsledků výzkumu a přenos technologií do praxe.
  3. Posluchači vyšších ročníků JU a doktorandi, kteří se chtějí vzdělat v oblasti transferu technologií.

Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech – aplikace evropského vzdělávacího modelu „Technology Transfer Manager“

Nahodny obrazek

Aktuality

Závěrečná tisková konference projektu
7.12.2012
Více

Zahraniční stáž Edinburgh 2012
11.7.2012
Více

ATA 2012
11.5.2012
Více

Konference Nový Zéland
16.12.2011
Více

Innovation Convention Brusel
15.12.2011
Více

Účast na konferenci GLOBEDUCON (Kypr)
6.12.2011
Více

Účast na výroční konferenci ProTon Europe (Řím)
6.10.2011
Více

Zahraniční stáž Edinburgh
12.7.2011
Více

Novinky v projektu EuKTS
15.2.2011
Více

Nový portál INOSFERA.CZ
28.1.2011
Více

letak
Leták ke stažení

Kontakt

Administrativní manažerka projektu:
Ing. Tereza Veselá
Tel.: (+420) 734 315 300

Odborná manažerka projektu:
MUDr. Kateřina Čihařová
Tel.: (+420) 724 007 879

Autor stránek:
Mgr. Jiří Pech, Ph.D.
Tel.: (+420) 387 775 526